Shërbimet që ofrojme:

Wireless

Teknika e transmetimit të të dhënave pa kabllo dmth mundëson komunikimin përmes sinjaleve digjitale.

Adsl

ADSL është një teknologji që lejon transmetim te dhenash me shpejtesi te larte, duke shfrytezuar linjen ekzistuese telefonike.

Fiber optike

Transmetim shumë i shpejtë dhe i madh i të dhënave. Ofrohet per shtepi, biznese ose ISP lokale.Kushtet e Kontrates

Kontrata e pajtimtarit per shërbimin e komunikimeve elektronike dhe audiovizive .

Treguesit e Cilësisë (2023)

Raportimi i treguesve të cilesise së shërbimit (QOS) per aksesin në internet.

Siguria e rrjetit

Masat e marra nga kompania NetSysCom shpk për të rritur sigurnë e rrjetit të saj.